Geschiedenis Biljart en Bridgecentrum Castricum

 

Hoe het begon.

 
Eind 1981 overlegde een aantal clubs over een gemeenschappelijke ruimte voor stille sporten. Er was op dat moment een nijpend tekort aan goede accommodatie voor clubs om hun sport te kunnen beoefenen zoals: biljarten, bridgen of klaverjassen. Overleg werd gevoerd tussen o.a.:Ned.Veren. voor Huisvrouwen; Bridgekring 1966; Biljart voor ouderen; biljartclub W.I.K. en de vrijmetselarij. Boven de nieuwe bakkerij van Kuilman aan de Stetweg kwam een ruimte beschikbaar,die na een grondige verbouwing geschikt kon worden gemaakt voor dit doel.
 
Om de haalbaarheid te beoordelen was overleg nodig met een groot aantal personen en instanties zoals de heer Kuilman (verhuurder); de gemeente ( aanpassing van het bestemmingsplan en drankvergunning); de bank (financiering); notaris ( juridische aspecten en stichtingsakte) en de leveranciers (inventaris, dranken, verbouwing). Uiteindelijk zijn uit dit overleg 3 verenigingen overgebleven, te weten Biljart voor ouderen ( B.V.O. ) Biljartclub W.I.K. en Bridgekring 1966. De overige overlegpartners zagen het geheel toch niet als haalbaar. De inmiddels bekend geworden investering loog er dan ook niet om en bedroeg Fl. 100.000,=. De bank wilde aanvankelijk bij gebrek aan voldoende onderpand geen lening verstrekken en goede raad wasduur. Na veel overleg werd besloten dat de drie overgebleven clubs zelf zouden zorgen voor het benodigde kapitaal. Er werden obligaties uitgegeven voor een totaalbedrag van Fl.50.000,=. Hiervan namen de clubs een goed deel voor hun rekening, maar er resteerde nog een flink tekort. Een beroep op de leden van de drie clubs om ook in te schrijven op de obligatielening was, mede door de aantrekkelijke rentevergoeding niet tevergeefs. Binnen veertien dagen werd het benodigde geld bijeengebracht. Hulde aan de clubs en de leden die hiervoor hun nek hebben uitgestoken.
 
Na het nemen van al deze hobbels kon eindelijk worden begonnen en werd het centrum ingericht. Op 8 september 1982 werd door het bestuur op de nieuwe locatie de eerste bestuursvergadering gehouden. Voor die tijd werden deze vergaderingen uit kostenoverwegingen bij de bestuursleden thuis gehouden. En dan volgde op23 oktober 1982 de officiŽle opening. Niet met een groot feest, maar een bescheiden receptie in het nieuwe onderkomen. Veel dank zijn we verschuldigd aan allen die aan de wieg stonden van B.B.C. het Biljart- en Bridgecentrum. Met name dit voor het eerste bestuur en alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Het oprichtende bestuur bestond uit de volgende leden : J.vd.Himst, voorzitter. J.van Maldegem, secretaris. J.v.d.Werff, penningmeester Th.Bijman J.Edam P.v.d.Maat M.Voogt Zij hebben kans gezien van het centrum een mooie en goedlopende locatie te maken.
 
Financieel liep het allemaal uitstekend en konden alle verplichtingen op tijd worden nagekomen. In tien jaar tijd heeft men kans gezien alle schulden geleidelijk af te lossen met inbegrip van de banklening. In 1996 konden de laatste obligatieleningen worden afgelost, en was zelfs de gehele inventaris afgeschreven! Daardoor kwam B.B.C. in feite geheel op eigen benen te staan en was financieel minder gebonden aan de clubs. Een sterke binding, zeker met de oprichtende verenigingen, blijft echter een voorwaarde. Daarom wordt er naar gestreefd dat van deze verenigingen tenminste een lid zitting heeft in het B.B.C. bestuur.
 
Soms moeten er verenigingen afhaken door een te klein ledenbestand door o.a. vergrijzing. Graag roepen we de verenigingen op veel werk te maken van nieuwe aanwas van vooral "jongereĒ leden. Suggesties om de clubs en het centrum voor jongeren nog aantrekkelijker te maken zin dan ook van harte welkom. Momenteel wordt gekeken of er mogelijk andere verenigingen kunnen deelnemen en hoe laag bezette dagdelen opnieuw kunnen worden ingedeeld. Wij willen er alles aan doen het Biljart- en Bridgecentrum te laten bloeien en de clubs en haar leden nog jarenlang te laten genieten van deze mooie accommodatie.
 
Gerard de Zeeuw, voorzitter Biljart- en Bridgecentrum, oktober 2012